Plan grup - lista grup kierunku Filologia germańska

11F-GER-ND-21 Filologia germańska / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
11F-GER-NP21 Filologia germańska / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
21F-GER-NP20 Filologia germańska / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31F-GER-NP19 Filologia germańska / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
11F-GER-SD21 Filologia germańska / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
11F-GER-SP21 Filologia germańska / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
21F-GER-SD20 Filologia germańska / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
21F-GER-SP20 Filologia germańska / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31F-GER-SP19 Filologia germańska / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata